obec Ledce
Obec Ledce

Webové stránky se upravují.

Stanovy SK Ledce 2015

S T A N O V Y

Fotbalového klubu Ledce z.s.


I.

Základní ustanovení

Spolek s názvem Fotbalový klub Ledce z.s. (dále též jen FK Ledce) představuje sportovní klub v Ledcích. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport a další osvětovou a vzdělávací činnost.

Spolek byl založen v roce 1933 pod původním názvem Sokol Ledce. Dne 20.12.1990 byl registrován Ministerstvem vnitra pod názvem Tělovýchovná jednota Ledce a bylo mu přiděleno IČ: 14703629. Od roku 1998 používal spolek název Fotbalový klub tělovýchovní jednota Ledce, který byl změn na Fotbalový klub Ledce z.s.    

Spolek má sídlo v obci Ledce, v objektu klubovny bez čp./če na pozemku č. parc. St. 439 v katastrálním území Ledce u Plzně, PSČ 330 14.

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

 1. Základním účelem a hlavní činností FK Ledce je:

 2. provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

 3. vytvářet širé možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

 4. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

 5. vést své členy a ostatní zájemce o sport a dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

 6. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizace a jednotlivci,

 7. zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení,

 8. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejné prospěšné činnosti a osvětovou činností.

 9. FK Ledce může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

III.

Orgány FK Ledce

 1. Orgány FK Ledce jsou:

 2. valná hromada jako nejvyšší orgán,

 3. výkonný výbor jako statutární orgán.

   

 4. Valná hromada

  1. Valná hromada je složena ze všech členů spolku.

  2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát ročně. Valná hromada se svolává pozvánkou, která se doručuje členům výboru na adresu jejich bydliště, eventuálně elektronickou adresu nebo osobním předáním.

  3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 10 dnů před konáním valné hromady.

  4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valná hromadu z podnětu nejméně dvou třetin členů spolku starších 18 let nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do třiceti (30) dnů ode dne doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

  5. Zasedání valné hromady může být odvoláno nebo odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

  6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

 5. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

 6. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky FK Ledce,

 7. volba a odvolání členů výkonného výboru,

 8. volba a odvolání členů kontrolní komise,

 9. rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,

 10. schválení výsledku hospodaření,

 11. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem FK Ledce,

 12. určení hlavních směrů činnosti spolku,

 13. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

 14. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.

  1. Do působnosti valné hromady náleží rovněž kontrolní činnost spočívající v kontrole hospodaření FK Ledce a v kontrole nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky FK Ledce poskytnutými ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů.

   Valná hromada na svém řádném zasedání pověří jednoho z přítomných členů spolku k výkonu kontrolní činnosti. Tento pověřený člen má právo účastnit se zasedání výkonného výboru, může nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od orgánů spolku vysvětlení k dané záležitosti. Zjistí-li pověřený člen spolku při výkonu kontrolní činnosti nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání. Pověřený člen spolku vykonává kontrolní činnost do doby dalšího zasedání valné hromady.

  2. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna spolku. Každý člen spolku má jeden hlas.

  3. K přijetí usnesení valné hromady je zapotřebí alespoň nadpoloviční většina hlasů přítomných členů spolku.

  4. K přijetí usnesení valné hromady o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je zapotřebí alespoň tří pětinová (3/5) většina hlasů přítomných členů spolku.

  5. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň tří pětinová (3/5) většina hlasů přítomných. To neplatí, jde-li o rozhodnutí o zrušení spolku či jeho přeměně a rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti všech členů spolku.

  6. Zasedání valné hromady zahájí pověřený člen výkonného výboru, ověří, zda je valná hromada schopná usnášení a poté zajistí volbu předsedajícího valné hromady. Předseda valné hromady vede její zasedání podle ohlášeného programu, ledaže se valná hromada usnese na předčasném ukončení zasedání.

    

    

  7. Pověřený člen výkonného výboru vyhotoví ze zasedání valné hromady zápis, z kterého je patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisů ze zasedání v sídle FK Ledce, a to v době zasedání výkonného výboru.

 

 1. Výkonný výbor

  1. Výkonný výbor je statutárním orgánem FK Ledce.

  2. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti FK Ledce v období mezi zasedáním valné hromady.

  3. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny na každé valné hromadě, Počet členů výkonného výboru musí být vždy lichý. Výkonný výbor volí z řad svých členů předsedu, hospodáře Funkční období členů výboru je čtyřleté.

  4. V případě, že některý z členů výboru odstoupí z funkce nebo zemře, mohou ostatní členové výboru kooptovat náhradní členy do dalšího zasedání valné hromady, a to pouze za předpokladu, že celkový počet členů výboru neklesl pod polovinu.

  5. Zasedání výkonného výboru svolává předseda nebo jiný člen výkonného výboru, a to dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

  6. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

  7. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady nebo jiných orgánů FK Ledce.

  8. Výkonný výbor zejména:

 2. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

 3. organizuje a řídí činnost FK Ledce,

 4. schvaluje a vydává vnitřní předpisy FK Ledce,

 5. připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

 6. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku FK Ledce,

 7. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

 8. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

  1. Za FK Ledce jednají navenek společně předseda výkonného výboru a další člen výboru. Podepisování za FK Ledce se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu FK Ledce  připojí předseda a další člen výkonného výboru svůj podpis.

IV.

Členství

 1. Ve spolku FK Ledce existuje pouze jediný druh členství, a to členství řádné, s kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.

 2. Členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s jeho účelem a hlavní činností a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatnímu členy FK Ledce.

 3. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

 4. FK Ledce vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují nebo vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden i elektronickou formou.

 5. Údaje o členek FK Ledce mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a samosprávy, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací nebo jiných příspěvků ze státního nebo jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v FK Ledce podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

  V.

Členská práva a povinnostmi

 1. Všem členům spolku náleží níže uvedená členská práva:

 2. podílet se na řízení FK Ledce,

 3. účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutí,

 4. volit a být volen do volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov,

 5. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku,

 6. být informován o činnosti FK Ledce,

 7. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku,

 8. účastnit se jednání orgánů FK Ledce, jedná-li se o činnost či chování daného člena,

 9. ukončit kdykoli své členství.

 

 1. Člen spolku má následující členské povinnosti:

 2. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatku související s řádným členstvím a činností spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl,

 3. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen,

 4. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti FK Ledce,

 5. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní normy sportovního chování,

 6. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku,

 7. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží FK Ledce k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno FK Ledce.

VI.

Zánik členství

Členství v FK Ledce zaniká:

 • vystoupením člena,

 • vyškrtnutím ze seznamu členů z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku, přičemž člen spolku bude na tuto skutečnost upozorněn a bude vyzván k zaplacení příspěvku s dodatečně stanovenou lhůtou,

 • vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů, usnesení a rozhodnutí orgánů FK Ledce nebo jiných členských povinností,

 • úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

 • zánikem spolku bez právního nástupce.

VII.

Oddíly

 1. Valná hromada spolku může rozhodnout o zřízení oddílu k určitému druhu sportovního odvětví.

 2. Oddíl je organizačním článkem spolku a nemá samostatnou právní osobnost.

 3. Jménem oddílu ve vztahu k orgánům spolku jedná předseda oddílu.

 4. Předsedu oddílu jmenuje výkonný výbor spolku, který rovněž určí rozsah jeho činnosti.

 5. O zrušení oddílu rozhoduje valná hromada.

VIII.

Majetek a hospodaření

 1. Zdrojem majetku FK Ledce jsou zejména:

 2. členské příspěvky,

 3. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

 4. příjmy dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné a osvětové činnosti,

 5. příspěvky a dotace od sportovních svazů,

 6. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.,

 7. < >

  O nabývání, pozbývání a všech dalších dispozicích s movitým majetkem spolku rozhoduje výkonný výbor.

 8. O nabývání, pozbývání a všech dalších dispozicích s nemovitým majetkem spolku rozhoduje valná hromada.

 9. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

 10. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům

IX.

Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny na valné hromadě Fotbalového klubu Tělovýchovná jednota Ledce podle stanov registrovaných u MV ČR dne 20.12.1990 pod označením VSP/1-3705/90-R jako jejich změna s účinností od …….

 

V Ledcích dne:

předseda …………………………………

člen výboru ……………………………...

Volný čas

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
slabý déšť 24 °C 18 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 23/15 °C
středa 24. 7. slabý déšť 23/13 °C
čtvrtek 25. 7. polojasno 22/12 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

požár Lassesberger

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
2
28
1
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Dnes je 22.7.2024

Svátek má Magdaléna

Zítra má svátek Libor